กฏเกณฑ์การเลือกสรร

ประเภทของงานวรรณกรรม

วรรณกรรมที่จะได้รับการพิจารณาให้รางวัล ได้แก่

       ๑. นวนิยาย

       ๒. กวีนิพนธ์

       ๓. รวมเรื่องสั้น

ในแต่ละปี คณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรมไทย จะประกาศแจ้งประเภทของงานที่รับเข้าพิจารณา และรายละเอียดอื่น ๆ

 

คุณสมบัติของงานวรรณกรรม

       ๑. เป็นผลงานเขียนภาษาไทย

       ๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

       ๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

       ๔. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งผลงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

       ๕. ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทรวมเรื่องสั้น จะต้องมีเรื่องสั้นอย่างน้อย ๘ เรื่อง

       ๖. ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ หรือรวมเรื่องสั้น จะต้องมีงานที่ไม่เคยรวมเล่มอย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์

       ๗. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.