Jan 01, 1970
เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "รวมเรื่องสั้น" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "รวมเรื่องสั้น" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

Dec 05, 2022
เชิญร่วมงานพบนักเขียนซีไรต์ ๒๕๖๕ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

เชิญร่วมงานพบนักเขียนซีไรต์ ๒๕๖๕ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

Jan 01, 1970
คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์

Nov 07, 2022
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภท 'กวีนิพนธ์' ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภท 'กวีนิพนธ์' ประจำปี ๒๕๖๕

Sep 27, 2022
ผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๕

ผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๕

Aug 28, 2022
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก หนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก หนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

© 2019 www.seawrite.com | The S.E.A. Write Award, Mandarin Oriental Bangkok. All Rights Reserved.