May 12, 2023
ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นส่งประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นส่งประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

Jan 01, 1970
เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "รวมเรื่องสั้น" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "รวมเรื่องสั้น" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

Dec 05, 2022
เชิญร่วมงานพบนักเขียนซีไรต์ ๒๕๖๕ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

เชิญร่วมงานพบนักเขียนซีไรต์ ๒๕๖๕ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

Jan 01, 1970
คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทกวีนิพนธ์

Nov 07, 2022
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภท 'กวีนิพนธ์' ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประเภท 'กวีนิพนธ์' ประจำปี ๒๕๖๕

Sep 27, 2022
ผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๕

ผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๕

© 2019 www.seawrite.com | The S.E.A. Write Award, Mandarin Oriental Bangkok. All Rights Reserved.