Oct 21, 2020
เชิญร่วมงานพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2563 จเด็จ กำจรเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2563

เชิญร่วมงานพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2563 จเด็จ กำจรเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Sep 20, 2020
กำหนดการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท "รวมเรื่องสั้น"

กำหนดการประกาศผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท "รวมเรื่องสั้น"

Aug 28, 2020
ประกาศผลการคัดเลือกรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์รอบ Shortlist พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์รอบ Shortlist พ.ศ. 2563

Jul 28, 2020
ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นเข้ารอบ Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นเข้ารอบ Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Mar 16, 2020
งานแถลงข่าวผลการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562

งานแถลงข่าวผลการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

© 2019 www.seawrite.com | The S.E.A. Write Award, Mandarin Oriental Bangkok. All Rights Reserved.