กำเนิดซีไรต์

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่อาคารเก่าแก่ของโรงแรมที่ชื่อว่า “ตึกออเธอร์ส วิง” (Authors’ Wing) อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ โดยใช้ชื่อนักเขียนคนสำคัญที่เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอร์เซ็ท มอห์ม, โนเอล โฆเวิด, โจเซฟ คอนราด และ เจมส์ มิเชนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีห้องชุดเกรแฮม กรีน, จอห์น เลอ คาร์เร่ และ บาร์บาร่า คาร์ทแลนด์ ในตึกริเวอร์ วิง ด้วย ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จึงได้ร่วมปรึกษากับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทย จัดตั้งรางวัลวรรณกรรมนี้ขึ้น โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรงเป็นประธานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ต่อมา มูลนิธิจิม ทอมป์สัน ได้เข้าร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ (แต่ถอนตัวออกในปี ๒๕๓๐), ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ …หัวข้อในการหารือในครั้งนั้น คือ การส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มอาเซียนทั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย และการเผยแพร่ให้โลกรู้ถึงวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของภูมิภาคนี้ ต่อมาได้มีประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนทยอยเข้าร่วมงานซีไรต์จนครบ ๑๐ ประเทศดังนี้ ประเทศบรูไนดารุสซาลัมเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๒๙ ประเทศเวียดนามเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๓๙ ประเทศลาว และพม่าเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๔๑ ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๔๒ 

© 2019 www.seawrite.com | The S.E.A. Write Award, Mandarin Oriental Bangkok. All Rights Reserved.