คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรม มาจากการเสนอชื่อของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น ๒ คณะ

๑. คณะกรรมการรอบคัดเลือก (Selection Committee)  มีจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑.๑  ผู้แทนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ๓ คน

๑.๒  ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ๓ คน

๑.๓  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม  ๑ คน

กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากผลงานที่เสนอเพื่อพิจารณา ให้คณะกรรมการคัดเลือก มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอเข้ารับรางวัล และคัดเลือกให้เหลืออย่างน้อย ๗ เล่ม แต่ไม่เกิน ๑๐ เล่ม เข้าสู่รอบคัดเลือก (Shortlist)

๒. คณะกรรมการตัดสิน (Board of Juries) มีจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

              ๒.๑ นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน

              ๒.๒ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

              ๒.๓ นักเขียน หรือกวี ผู้ทรงเกียรติคุณ  ๑ คน

              ๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม  ๓ คน

              ๒.๕ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก (โดยตำแหน่ง)

              กรรมการตัดสินจะเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการคัดเลือกไม่ได้ ยกเว้นบุคคลตามข้อ ๒.๕ และไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากงานที่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินมีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ และตัดสินให้ได้รับรางวัลซีไรต์  ๑ เรื่อง

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.