เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

       ๑. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย”  เขียนด้วยภาษาไทย

       ๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

       ๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

       ๔. เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

       ๕. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/dskWVxaW2rjc9qsN9  หรือ

       ๒. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดจาก https://bit.ly/3m8JixZ แล้วกรอกข้อมูล   หรือ

       ๓. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  เลขที่ ๔๘  ถนนเจริญกรุง ๔๐  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  ภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์  http://www.seawrite.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.