ประกาศขยายเวลากำหนดส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” เพื่อเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔


   ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ได้ประกาศรับผลงานวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” เพื่อเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันสิ้นสุดการรับผลงานไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

             ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19  ในประเทศไทยอีกครั้ง ทั้งยังแพร่กระจายและทวีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา ส่งผลให้ที่ทำการรวมถึงสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดทำการ หรือลดระดับการให้บริการลง

              คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) จึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประเภท “นวนิยาย” เพื่อเข้าร่วมประกวดประจำปี ๒๕๖๔  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  และไม่เคยส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
 

       ๑. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย”  เขียนด้วยภาษาไทย

       ๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

       ๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

       ๔. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

       ๕. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

             ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/dskWVxaW2rjc9qsN9 หรือ

๒. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดจาก https://bit.ly/3m8JixZ แล้วกรอกข้อมูล หรือ

๓. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

      และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  เลขที่ ๔๘  ถนนเจริญกรุง ๔๐  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หากส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ส่งจากต้นทางเป็นสำคัญ

   โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.seawrite.com  และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

 

                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                            คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.