เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “กวีนิพนธ์” เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๕


       คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “กวีนิพนธ์” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

     ๑. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “กวีนิพนธ์” เขียนด้วยภาษาไทยโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว

     ๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้แต่งเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

     ๓. ผู้แต่งยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

     ๔. เป็นผลงานที่พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “กวีนิพนธ์” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

     ๕. ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทรวมบทกวีนิพนธ์ จะต้องมีบทกวีนิพนธ์ที่ไม่เคยรวมเล่มมาก่อนอย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์

     ๖. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

     ผู้มีสิทธิ์ส่งงานวรรณกรรมประเภท “กวีนิพนธ์” เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

     ๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/ciZUq9iXAEh6NgCCA  หรือ

     ๒. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดแล้วกรอกข้อมูล  หรือ

     ๓. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

      และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐  ภายใน วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕   หากส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ  จะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ


              รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์  http://www.seawrite.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

 

เอกสารเพิ่มเติม สามารถดูได้   ที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี  ๒๕๖๕


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.