เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท "รวมเรื่องสั้น" เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “รวมเรื่องสั้น” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “รวมเรื่องสั้น” เขียนด้วยภาษาไทยโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว และมีเรื่องสั้นในเล่มอย่างน้อย ๘ เรื่อง

๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้แต่งเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

๓. ผู้แต่งยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๔. เป็นผลงานที่พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “รวมเรื่องสั้น” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

๕. ในกรณีที่มีเรื่องสั้นบางเรื่องเคยตีพิมพ์รวมเล่มโดยผู้แต่งคนเดียวกันมาแล้ว จะต้องมีเรื่องสั้นที่ไม่เคยรวมเล่มมาก่อนอย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์

๖. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

ผู้มีสิทธิ์ส่งงานวรรณกรรมประเภท “รวมเรื่องสั้น” เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือที่ shorturl.at/bpqrW  หรือ
  • พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดแล้วกรอกข้อมูล  หรือ
  • เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยัง

 

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์

เลขที่  ๙๙๘/๙  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๒๑๕๓๘๓๘

 

ภายใน วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๖   

โดยส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ  เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ
 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์  http://www.seawrite.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

 

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้  ที่นี่

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี  ๒๕๖๖


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.